نشست شروع سال کاری ١۴٠٠ با گروه خودرویی و سرمایه‌گذاری

سال کاری جدید که آغاز شد، همان روز اول در جلسه‌ای همه جمع شدند. همه اعضای خانواده بزرگ عظام. از گروه خودرویی و کارخانه های بزرگ سراسر کشور تا گروه سرمایه‌گذاری ‌و بخش گردشگری. بیش از هر چیز روحیه در حرف‌های حاج آقا دیده می‌شد. همه جمع شدیم و هم پیمان شدیم برای عظام. برای عظام ۱۴۰۰. خانواده عظام همدل تر از همیشه سال کاری جدید را آغاز کرد؛ سال کاری شما چگونه آغاز شد؟!