دومین جشنواره فرهنگی ورزشی مهر عظام (دختران) - شهریور 1402