دومین جشنواره فرهنگی ورزشی مهر عظام (پسران) - شهریور 1402