بازدید از کارخانه‌های استام صنعت و فراکلون - دی 1402

عباس ایروانی روز شنبه 16 دی ماه جهت بازدید از دو کارخانه از زیرمجموعه گروه عظام یعنی فراکلون و استام صنعت راهی استان البرز شد. ابتدا به شهرک صنعتی هشتگرد رفت و در بازدید از مجموعه فراکلون با مدیران و کارگران این کارخانه تولیدی دیدار کرد. بعد نوبت به شهرک صنعتی بهارستان و استام صنعت رسید. در این صفحه مجموعه ای از تصاویر این بازدید را مشاهده می‌کنید.