ساخت اولین مدرسه مهرعظام - مسجد سلیمان

سفر به خوزستان؛ ‌ گرمای پایان شهریور و شرجی هوا یکطرف، شوق ساخت مدرسه در مناطق محروم یک‌طرف. از صبح زود تا غروب هم به اهواز سری زدیم و از روند پیشرفت مدرسه بیست و چهار کلاسه در حال ساخت این شهر بازدید کردیم و هم به مسجد سلیمان رفتیم تا زودتر از موعد به وعده خود وفا کنیم و در کمتر از یکسال نخستین مدرسه از مجموعه مدارس مهرعظام را در این شهر افتتاح کنیم. جای همه خالی، دیدن شوق دانش‌آموزان حال و هوای غریبی داشت. ‌