کاشت نهال عظام در سرای عامریها - به مناسبت روز درختکاری