رادیو عظام مدرسه سازه‌سیم کلیبر - اسفند 1401

آخرین برنامه‌ی رادیو عظام مدرسه در سال 1401 در کارخانه‌ی سازه‌سیم کلیبر برگزار شد. پنج شنبه و جمعه هجدهم و نوزدهم اسفند ماه، هفتاد نفر از فرزندان 6 تا 12 ساله‌ی پرسنل در کارگاه‌های قصه‌گویی، نمایش و استاپ‌موشن شرکت کردند. علاوه بر این کارگاه مهارت‌های زندگی هم برای  پنجاه نفر از پرسنل خانم و همسران کارگران برگزار شد. به لطف خدا و همراهی مسئولین سازه‌سیم این برنامه تبدیل به یکی از بهترین دوره‌های رادیو عظام مدرسه شد و کودکان و والدین‌شان با لبخند رضایت کارخانه را ترک کردند.