بازدید از کارخانه فراوری و ساخت - اسفند 1401

بازدید سالانه عباس ایروانی از فرآوری و ساخت متفاوت از هر سال بود. این بازدید یک بار به دلیل درگذشت یکی از مدیران ارزشمند عظام، مهندس حسین خاکساری مدیرعامل کارخانه فرآوری و ساخت لغو شده بود. در این سفر بزرگداشتی برای ایشان برگزار شد و به یاد آن مرحوم درختکاری انجام شد.\r\nدر ادامه بازدید عباس ایروانی از خطوط تولید فرآوری و ساخت بازدید کرد و با تک تک کارگران دیدار کرد.