برگزاری آزمون تربیت مدیر بازرگانی - اردیبهشت 1402

آزمون ورودی پروژه‌ی تربیت مدیر بازرگانی در هلدینگ عظام با حضور عباس ایروانی برگزار شد. با توجه به نیاز روزافزون شرکت‌های بزرگ به نیروهای توانمند و کارآمد در جایگاه‌های کلیدی و از طرفی رشد و توسعه‌ی کسب‌وکار در گروه عظام، لزوم توجه به استعدادیابی و شناخت نیروهای مستعد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو در اواخر سال ۱۴۰۱ و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در معاونت منابع انسانی گروه عظام ثبت‌نام داوطلبان آغاز شد. هدف از اجرای این طرح شناخت افراد مستعد داخلی، ایجاد فرصت رشد برای همکاران و تقویت نیروهای متخصص در حوزه‌ی بازرگانی است.