متفرقه

قصه گروه عظام
قصه گروه عظام
توان‌یابان
توان‌یابان
گروه عظام از کجا آغاز به کار کرد...
توان‌یابان طبیعتا و بدیهتا مانند دیگر افراد جامعه حق حضوری فعال را دارند و باید بتواند عنان زندگی و پیشرفت‌شان و بالطبع پیشرفت جامعه را در اختیار خود داشته باشند. وظیفه حاکمیت، کارخانه‌ها و ادارات است که شرایط را به گونه‌‌ای فراهم کنند، که از ظرفیت توانیابان برای توسعه کشور استفاده شود.

سایر ویدیوها